•  

    • หากสินค้ามีความเสียหายหรือสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
    • สินค้าประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ รับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า
    • หากอยู่นอกเขตกรุเทพฯ การส่งซ่อมอาจมีการคิดค่าขนส่งตามความเหมาะสม