เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INVW256312003 นงลักษณ์ ตั้งไพสาลกุล 390.00 - รอการจัดส่ง
INVW256312004 นงลักษณ์ ตั้งไพสาลกุล 390.00 - LLK5000026209
INV256312001 สิตาภัค 100.00 - รอการจัดส่ง